[ ביית אותי ]   [ עדיפה ]   [ עזרה ]  [ FAQ ]  [ אודות ]   [ הטבלה ]   [ דואל ]
  [ חדשות ]   [ אישיים ]
[
קול-נוע
]
 [
סאונד
]
 [
ויז'ואל
]
 [
מלל
]
 
New Stage
חיפוש בבמה

שם משתמש או מספר
סיסמתך
[ אני רוצה משתמש! ]
[ איבדתי סיסמה ): ]


מדורי במהמיכל וויקה
/
קטעים מיומן של טירוף

תא תויחל הליגר ינא ,באכ לש הקינורכ ןימל יתסנכנש תבשוח ינא
םוש יל ןיאו תרשואמ אל ינא .הככ םתוא הכישממ ינאו באכב םייחה
,יל םיגאודש םירוה יל שי ,םשה ךורב האירב ינא - תויהל אל הביס
שיו .תרשואמ אל ינאו - יירחא םיפדורש םירוחבו יביבס םישנא
ךכ לכ יתשגרה אל םלועמ ...םירשואמ םהו תוחפ הברה םהל שיש םיבר
לש תושגרה לע ימצע לע תסעוכ ינא .וישכע ומכ תישפיטו תירטנצוגא
לש םהיתורצ חכונל רדסב היהי אל רבד םושש השוחתהו ימצעה בועיתה
לכ דציכ השיגרמ ינא ,רתוי ימצע תא אונשל יל םרוג הז - םירחא
בוש יל שי - תאזה הארונה קנחמה תשוחת תאו יילע םירגוס תוריקה
.עובשה תישילשה םעפה רבכ תאז !הקינאפ ףקתה
.יתוא אורקל הסנמ וליאכ ,יניצר טבמ ןימב יילע לכתסה גולוכיספה
אל ,חצנל ול תתל הצור אל ,הזכש סירתמ טבמ ןימב וילע יתלכתסה
תויעבה לכ תא רתפש לודגה אפורה תויהל קופיסה תא ול תתל הצור
תא הריכמ ינא - תוינדבוא תורענב לופיט לע רפס בותכי ךכ רחאו
םינפ םידימעמ ,יתוא ריכהל םילוכי םהש םיבשוח ...הלאה םיסופיטה
ןועשה לע תולכתסה ידכ ךות ילש םירבח םהש םירמוא ,םהל תפכאש
םיסופיטה תא הריכמ ינא ...השיגפל םהל ראשנ דוע ןמז המכ תוארל
.קותשל יתדמל זא - בוט ידמ רתוי הלאה

"?ךמצע תא תאנוש תא המל"
.די רחאלכ ,תאזכ תולקב ,תאזכ תוטובב הז תא רמא אוה ךיא ,קיחצמ
.הבוט הלאש תמאב !?ימצע תא תאנוש ינא המל
תאזש תעדוי ינאו ןולייא לע הנופצ וישכע תעסונ ינא - ראוני
האיציב תאצלו בכרה תא רוצעל יל תארוק יפוגב םצע לכ .תועט
.לאינד רבעל עוסנל הכישממ ינאו ...התיבה ךרדל הבורקה
םיסנמ ינש דצמו יתוא םירקבמ ,יילע םיקעוצ ילש שארב תולוקהו
תמאה תא תוארל ,םיאור םלוכש המ תוארל - תואיצמל יתוא תיחנהל
ןוצר ךותמ ימצע תא הלשמ ינאש - הב תודוהל תדחפמ ינאש
.תבהאנ תויהלו תוימיטניאל
םואתפ אוהש ?הזב יגישתש תבשוח תא המ" :קיספהל יל םיקעוצ םהו
תא ימ לע ?יניצר רשקל ןכומ אוה ןכו ךתוא בהוא אוהש ןיבי
בהוא אל אוה ...ךתיא אל לבא - יניצר רשקל ןכומ אוה ?תדבוע
תא הזבמ תא !וטואה תא ירצעת ...ךתוא דבכמ אל וליפא אוה ,ךתוא
לע החיפט דוע - הצור אוהש המ תא קוידב ול תנתונו ךמצע
"!!!וגאה
.בכרה תא תרצוע ינא
.יתעגה
םהלש גולוכיספה ינאש םיבשוחש הלא לכ תא תוצרל יל סאמנ
םיאור םהש ירחא לומתא לש לבזה ינא וליאכ ךכ רחא יילא םיגהנתמו
.םולכ ינממ וגישי אל םהש
הקרז ולש הרבחהשכ ילש ףתכה לע תוכבלו אובל עדי אוה דואמ בוט
ומכ השיגרמ ינא ...הרבח הצר אוהשכ יתוא שפחל הפיא עדיו ותוא
ךפהש דחא ומכ גהנתמ אוה .אלש הלאו םילבוקמש הלא שיש - ןוכיתב
ךירצ אל אוה זא ...האלה ךישמהו ריכהש הלא תא שטנ ,לבוקמ תויהל
...הכוב אל רבכ אוהש וא - ול תוכבל ימ ול שי יכ וישכע יתוא
.תושגר שיגרהל אל םוקמב םימסה לא חורבל ףידעמ
היהא אל ינאו בלה תא ול ורבשיש האבה םעפב ותוא םחנת ימ ןיינעמ
.םש
?םתוא השוע תא המל .ךלש םיידיב םיכתחה לע רבדנ יאוב ,ייקוא"
"?באכהמ טלפמ ?םתוא השוע תאש השיגרמ תא המ
".הדוקנה קוידב תאז .תבשוח אל ינא ,השיגרמ אל ינא"
תא תכתוח תא המל תישפנה תומלשה לילכ אוהש והשימל יריבסת יכל
תובשחמהש .םינפבש םידשה תא עיגרמ הזש ול יריבסת יכל .ךמצע
המכ ,טקש לש תוינש המכ ךל שיו ןקורתמ חומהש ,ץורל תוקיספמ
םה םיכתחהש ,ךלש םימסה הזש ול יריבסת יכל .הירופוא לש תוינש
.ךלש תויפשה
ינא .יהשימ ריכה אוה ,ןמזמ רבכ האלה ךישמה לאינד - לירפא
קיפסמ רבעש עדוי םיהולא ...רבכ תאנקמ ינאש אל הז ,דיגהל תבייח
אוהש הדבועה לע ,ולש תואמרה לע לבאתהל קיספהל לכואש תנמ לע
הרבחה תא יתאלימ ינאו יתוא בהא אל אוה הזה ןמזה לכש ,יל רקיש
וילע תסעוכ ינא ,רתוי ותוא הצור אל ינא ,אל .םירחאה ואוביש דע
יתוא קרזו יתוא לצינ אוה לבא לצנתה אוה םנמא ,ותוא תוצרל ידכמ
,דחי וניליבש םיעגרה לכ .רתוי יל קוקז היה אל רשאכ די רחאלכ
םה ...ןירק םע היהיש זא .באכ קר ,לוצינ קר האור ינא םואתפ
המכ בל םישי אל אוה קיפסמ ןשעי אוה םא ילוא .ינשל דחא םימיאתמ
קוידב אוהש אל הז ,ינש דצמ ...תמטמוטמ איה המכ ,תממעשמ איה
.םכח
"?דבאתהל תיסינ המל"
".יתיסינ אל"
,הפצרה לע תפלועמ ,םינטק םיכתחב האלמ ךתוא ואצמ םיקידמרפה"
,ןכל םדוק תללותשה תאש םהל ורמא ךלש םינכשה .הניש ירודכב האלמ
"?המל ...תיכב ,תלליק ,תקעצ
".לוכהמ טקש ,טקש תצק יתיצר .ימצע תא גורהל יתיסינ אל"
תרכוז ינא ,באכה תא תרכוז ינא ,אוהה הלילה תא תרכוז אל ינא
תא ךותחל יתלחתהו ןיכס יתחקלש תרכוז ינא .םיטיהר המכ יתרבשש
יתלחתהו ןיכס יתחקל .לכשומ ןפואב אל ,דימת ומכ אל ,ימצע
תרכוז ינא .ימצע תא שינעהל .ימצעל ביאכהל יתיצר וליאכ ,טורשל
,תצק ןושיל יתיצר ,קספיי באכהש יתיצר יכ םירודכה תא יתחקלש
יתיצר אל .ןמזה לכ תועדומב תויהל הכירצ אל ינאש םוקמל חורבל
אל קר ינא ,הז תא תרכוז ינא .לוכהמ החונמ תצק יתיצר ,תומל
.הרק הז המל תרכוז
,םייחב לוכה הל שי ,תומדקומה 20-ה תונשב הרוחב ,ינא וישכעו
שישכו .םוחת לכב ןולשיכ ומכ השיגרמ .םולכ הל ןיאש השיגרמ לבא
יל שי םא תועש םימעפל ,תוקד המכ םיכשמנ םה ,רשוא לש םיעגר
.טטומתמ לוכה ךיא השיגרמ - דיתעב רוחש לוכה .לזמ
תצק רבדל יליחתת רחמש הווקמ ינא .םויהל ןמזה ונל רמגנ ,בוט"
".רתוי
אל המ תעדוי אל ינא ,דדומתהל הלוכי אל ינא .הרזעל הקוקז ינא"
".הרזעל הקוקז ינא לבא ,רדסב
".רמגנ םויהל ונלש ןמזה .הז לע רבדנ רחמ"
םהש לככ .םלוכ תא ,וללה םיללוהמה םיאפורה לכ תא הריכמ ינא ,ןכ
רוצי ,ישונא רוציב םילפטמ םהש םיחכוש םה הככ ,םיחמומ רתוי
יכבהו שואייה תובכש לכל תחתמש ,םדא ןב ,ךייחל עדי םג םעפש
אצמנ אוהש הלפאה ךותמ ותוא וכשמי .די ול ושיגיש הכחמ ,רוצעה
.רדסב תויהל ךלוה לוכה ךיאו בוצע ךכ לכ אוה המל ול וריבסיו הב
,ירדחב ינאו .הז לכל תחתמ םדא ןב ינאש חכש ,תכלל יל ןתנ אוה
.םידפורמ תוריכו הכימש ,תירכ קר .םיניכס ןיא ,םיטיהר ןאכ ןיא
והשימ ןיאש ךכמ ,לוכסתמ .המל תעדוי ינא םעפה ,תללותשמ בוש ינא
ךרד האור אל ,דיתעה תא האור אל ינאש הדבועהמ ,תמאב יל בישקמש
םמסל קר הז ןמזה לכ םישוע םהש המ לכו רוגס לוכה .הצוחה תאצל
הצור ינא !תאצל הצור ינא ,בוש הכישחב תויהל הצור אל ינא .יתוא
!!!תאצל יל ונת !תויחל
.תוריקב ןתוא החיטמו הכימשהו תירכה תא תקרוז ,תללותשמ ינא
ינא .לוכהמ הפייע .הפייע ינאו ...םתוא תטרוש ,ימצע תא החיטמ
אל .הכובו רבוע ומכ תלברכתמ ,ילש תדפורמה הפצרה לע תתחונ
.קיספהל הלוכי אל וישכע ינאו םינש שמחמ רתוי יתיכב
ובש ףוסה תא .בוטה ףוסה תא ,עומשל םיצור םלוכ המ תעדוי ינא
םצעב ילוא וא .תרשואמ איה וישכעו האירבה תללרוטמה הרוחבה
לש עגרב שארב המצעל התרי הרוחבה ,בוצעה ףוסה תא עומשל םיצור
.ףוריט
,בתכנ ןיידע רופיסהש ללגב ילוא .וללה םיפוסהמ דחא ףא ועמשת אל
תיב ותואב ןיידע הרוחבה ילוא ...ףוס ןיא ןיידעש רחאמ ילוא
איה ילואו הל בישקמ תמאב אל דחא ףאו םימסב האלמ ,םיעגושמ
.שממ ולא םיעגרב המילחמ ,לופיטב וישכע
.הבוצע איה המל תעדוי אל טושפש בוט תיבמ הרוחב

תיליל הארשה דועב קר .היפרגויבוטואב רבודמ אל ...םיהותה לכל)
(תרחואמloading...
חוות דעת על היצירה באופן פומבי ויתכן שגם ישירות ליוצר

לשלוח את היצירה למישהו להדפיס את היצירה
היצירה לעיל הנה בדיונית וכל קשר בינה ובין
המציאות הנו מקרי בהחלט. אין צוות האתר ו/או
הנהלת האתר אחראים לנזק, אבדן, אי נוחות, עגמת
נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו
ביצירות, שהנם באחריות היוצר בלבד.
גבר שבגברים!

אנטי-פרובוקטור.


תרומה לבמה
בבמה מאז 22/2/07 16:31
האתר מכיל תכנים שיתכנו כבלתי הולמים או בלתי חינוכיים לאנשים מסויימים.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.
אחריות זו מוטלת על יוצרי התכנים. הגיל המומלץ לגלישה באתר הינו מעל ל-18.
© כל הזכויות לתוכן עמוד זה שמורות ל
מיכל וויקה

© 1998-2020 זכויות שמורות לבמה חדשה