[ ביית אותי ]   [ עדיפה ]   [ עזרה ]  [ FAQ ]  [ אודות ]   [ הטבלה ]   [ דואל ]
  [ חדשות ]   [ אישיים ]
[
קול-נוע
]
 [
סאונד
]
 [
ויז'ואל
]
 [
מלל
]
 
New Stage
חיפוש בבמה

שם משתמש או מספר
סיסמתך
[ אני רוצה משתמש! ]
[ איבדתי סיסמה ): ]


מדורי במה
תחמש איה ,תרצע ינימש תליפתבו רבע תוכוסה גח ,הנש הל הפלח הנה
םשגו םימשב הלבקתה הנהו "םשגה דירומ חורה בישמ" םיללפתמ ,הרות
ינימש תרחמל םא יכ םירמוא םיקידצה .הליפתה תרחמל תדרל לחה זע
.המושג הנש היהת וז םשג תדרל לחה תרצע
.םדאה תאירבו םלועה תאירב לע ונל תרפסמ תישארב תשרפ
רכז :ותוא ארב םיהולא םלצב ,ומלצב םדאה-תא םיהולא ארביו זכ"
".םתוא ארב ,הבקנו
תבהאלו ןויווישל םדאה תא ארב ךכ" :ןולא ברה רמוא הז קוספ לע
תבהאו" ללכה תא איבה אביקע יבר יכ ףיסומ אוה דועו ,"תוירבה
ךערל תבהאו" לש לודגה ללכה" :ףיסומו הזה קוספהמ "ךומכ ךערל
הניאש תיאליטרע הבהאל ,דבלב בלבש םירבדל ןיינע וניא "ךומכ
ןורקיע עבומ ךכו ".היישעה םלועבש םייח חרואל אלא ,רבד תבייחמ
אונשש המ - דיבעת אל ךרבחל - ינס ךלעד" :ללה לש וירבדב הז
(.א"ע אל תבש) "השעת לא ךרבחל ךילע
םירחא םיכרע לעו ותוריחו םדאה דובכ לע רבדלו ףיסוהל יתלוכי
.הז קוספמ םיעבונה
קלח םה תלוזב העיגפו ערה ןושל ,םהירבח תא םידבכמ םלוכ אל םלוא
ולאה םישנאה לע תובשחמהו .םימיוסמ םישנא ורחבש םייחה ךרדמ
תא יל ריכזה בילעהלו עוגפל םמצעל םישרמ בתכהו םילימה חוכבש
.ילש הבושתה ברע עורה לע ברה םע יתחיש
עורל הרושק טלחהב איה ,ברה םע ילש החישה תא איבמ ינא הנהו
.תישארב תשרפלו
תותיחשו עור הברה ךכ לכ שי המל" ,ילש ברה תא לאוש ינא ",יבר"
וליפא םינכומ םהש םיער ךכ לכ םישנא המל ,ןוטלשב רקיעבו דסממב
"?ןוממה תוואתו חצרה םשל קרו חצרל עייסל וא חוצרל
םוי המ ?אנימ אקפנ יאמ ,תשש ,םויה השקמ התא השק הלאש"
"?םואתפ תררועתה ?םיימוימ
ךיאו ,הבושת ימי תרשע תעכ לבא ,ילש ימלועב יח ינא םינש ,ןוכנ"
".הלאשל הנעמ יל ןיאו הבושת ןתא
אלו תבשב אל ללפתמ וניאש ךומכ סרוקיפא יתממו" ,ךויחב ברה ךחיג
"?תובושתו תולאש ותוא ןיינעמ גחב
תצרופ התייה ךיא הזה ץוצינה יב היה אל וליא" ,ול יתינע ",יבר"
"?תמעוזה שאה לכ ינממ
המ ?תודשב שא תיצהלו ךתנומא לכ תא ךילשהל ןכומ התא ךמעזבו"
"?אל ,"היבשוי תלכוא ץרא" רבכ רמאנ ירה ,היהיש הצרת
ינפל בבל רבו יקנ אובל לכוא אל .ךל חינהל ןווכתמ אל ינא ,יבר"
".הבושת יב ןיאו ןידה םויב ה"בקה
"?תשש ,המל הבושת"
לש תובאתסההו רהוטה תודימ לכ לוקלק ,תותיחשה רוקמ והמו ןינמ"
".דסממהו ןוטלשה
םהב ןיאו םיינמז הזה םלועה ייח יכ התא עדוי" ,אוה רמוא ",תשש"
ונבר השמ לש ותלאשב ונד רבכ ל"ז ונימכח .רפרפ לש םלוגכ אלא
לובסי ול בוטש עשרהש איה תובושתה תחאו ול ערו קידצ עודמ
".םוניהיגב םייתעבש
בר ךלבס יכ ינא עדוי .הבושת ךל ןיאש וא ינממ קמחתמ התא ,יבר"
תותיחשה עגנ השפ םאה ?תעגה ןאלו התא רשי שיא ,יל הארמ התאשמ
"?תדה תודסומל
.בשחו קתש וינפ ומידאה דימו ברה ריווחה עגרל
ןוממ תחקל ןיא יכ התא עדוי ןישוריא עצבל ןמזומ בר רשאכ ,תשש"
ךניא םאו חוקלמה לע יח דסממה לכ ,םיחקול םלוכ ,םיחקול לבא
התא הבוגת שי הלועפ לכל .תעגפנ ללשה תרשרש לכ חוקלמ חקול
ללש ללושה יפלכ הבוגתה יהמו הטיסרבינואב תדמל ירה ,עדוי
".תויצקנס ,תשש ,תויצקנס ?ויחאמ
,תותיחשה רוקמ והמ בוש ךתוא לאוש ינא" ,בוש לאוש ינא ",יבר"
"?קזחה אוה ארחא ארטסה םאה ,טלוש ערה רצי עודמ
דחי ארקנו ירדחל הלענ אוב ,םויה יילע השקמ התא ,תשש ,יוא"
".הרותב
.ונילע
רהתו ;ותשא הווח-תא עדי םדאהו א" ארוק לחהו תישארב רפס חתפ
ויחא-תא תדלל ףסותו ב .הוהי-תא שיא יתינק רמאתו ,ןיק-תא דלתו
".המדא דבוע היה ןיקו ,ןאצ העור לבה-יהיו ;לבה-תא
.לאש "?קוספהמ םידמל ונחנא המ"
".םידלי ינש ודלונ הווחו םדאלש"
םקיו ,הדשב םתויהב יהיו ;ויחא לבה-לא ,ןיק רמאיו ח" :ךישמהו
".והגרהיו ויחא לבה-לא ןיק
.יתטלפה ,"חצור"
אל רמאיו ;ךיחא לבה יא ,ןיק-לא הוהי רמאיו ט" :ברה ארקו ךישמה
,ךיחא ימד לוק ;תישע המ ,רמאיו י .יכונא יחא רמושה ,יתעדי
התצפ רשא המדאה-ןמ ,התא רורא התעו אי .המדאה-ןמ יילא םיקעוצ
ףסות-אל ,המדאה-תא דובעת יכ בי .ךדימ ךיחא ימד-תא תחקל היפ-תא
לודג :הוהי-לא ןיק רמאיו גי .ץראב היהת דנו ענ ;ךל החוכ-תת
ךינפמו ,המדאה ינפ לעמ םויה יתוא תשריג ןה די .אושנמ ינווע
רמאיו וט .ינגרהי יאצומ-לכ היהו ,ץראב דנו ענ יתייהו ;רתסיא
,תוא ןיקל הוהי םשיו ;םקוי םייתעבש ,ןיק גרוה-לכ ןכל ,הוהי ול
בשייו ;הוהי ינפלמ ןיק אצייו זט .ואצומ-לכ ותוא-תוכה יתלבל
דלתו רהתו ,ותשא-תא ןיק עדייו זי .ןדע-תמדק ,דונ-ץראב
חי .ךונח ונב םשכ ריעה םש ארקיו ,ריע הנוב יהיו ;ךונח-תא
דלי לאייחמו ;לאיוחמ-תא דלי דריעו ,דריע-תא ךונחל דלווייו
.רמא ,"ךמל-תא דלי לאשותמו ,לאשותמ-תא
ול התייה ןיינמ ?ותשא שוריפ המ" ,וב רצוע ינא ,"יבר עגר"
"?השיא דוע ארבש רמאנ אלו ?השיא
ונא םידמל ןאכמו תומואת ודלונ יכ םירמואה שי" :יל ריבסמ ברהו
".תוירע יוליגב אטח םגו חצר םג יכ
.וילע השקמ ינא "?דציכהו"
ךפה דונלו עונל ה"בקה ותוא קליסש ןוויכ" :טקשב ברה יל הנוע
".תוירע יוליג רוסיא ןיא םייוגלו ,יוגל ןיק
.לאוש ינא "?ונ"
רוכזא יד ןיאש אלא םידלי ודלונ ןיק לש וערזמש אוה בושחש המ"
"תש לש וינב םע וברעתה דציכ םיעדוי ונא ןיאו םתדלותל
הכישממ םצעב לבה חצור ןיק תלשוש יכ ןכתייש ,יבר ,תרמוא תאז"
".םייקתהל
.תובג םירה קר ,הנע אלו ברה יב טיבה
,ברב ינא יתטבה
.יב טיבה ברהו
."ןיק ינב - עורה רוקמ תא יתנבה תעכ" :יתרמאוloading...
חוות דעת על היצירה באופן פומבי ויתכן שגם ישירות ליוצר

לשלוח את היצירה למישהו להדפיס את היצירה
היצירה לעיל הנה בדיונית וכל קשר בינה ובין
המציאות הנו מקרי בהחלט. אין צוות האתר ו/או
הנהלת האתר אחראים לנזק, אבדן, אי נוחות, עגמת
נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו
ביצירות, שהנם באחריות היוצר בלבד.
עד שלא יהיה לך
דופן תא, לא תדע
עד כמה נפלא זה
להיות חסה!חסה בהתפרצות של
אופטימיות


תרומה לבמה
בבמה מאז 13/12/06 9:57
האתר מכיל תכנים שיתכנו כבלתי הולמים או בלתי חינוכיים לאנשים מסויימים.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.
אחריות זו מוטלת על יוצרי התכנים. הגיל המומלץ לגלישה באתר הינו מעל ל-18.
© כל הזכויות לתוכן עמוד זה שמורות ל
ששת שצ

© 1998-2021 זכויות שמורות לבמה חדשה