New Stage - Go To Main Page


נישואין לנוכרים בתקופת המקרא
ד"ר אמנון טיל, DAT
http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/lme.htm

Homepage:
http://mywebpage.netscape.com/amnontl/homepage.htm
Homepage: Stage New
http://www.stage.co.il/Authors/AmnonTill
amnont@walla.co.il Email

=========================
ראשי פרקים
========
הקדמה
נישואים של גבר יהודי לאשה נוכרייה
נישואים של אישה יהודייה לגבר נוכרי
עזרא ונחמיה והניסיון לגרש את הנשים הנוכריות בתקופת בניין בית
שני
דעתו של פרופ' דניאל פרידמן
המוצא האתני של עם ישראל
---------------------------------------
ביבליוגרפיה ווביוגרפיה
מאמרים בסדרה: העולם העתיק
פרקים בספר: "מהפכות המידע"
======================================
הקדמה

המאמר מביא מקורות דיגיטליים שונים העוסקים בנישואים לנוכרים
בתקופת המקרא.
=====================================
נישואים של גבר יהודי לאשה נוכרייה

נישואים לנשים נוכריות:

יהודה נשא אישה כנענית

פרק ל"ח פסוק 2 וירא-שם יהודה בת-איש כנעני ושמו שוע ויקחה
ויבא אליה

מנישואי יהודה ותמר נולד פרץ, סבו של ישי אבי דוד המלך.
------------------------------------
יוסף נישא לאסנת בת פוטי פרע כהן און המצרי

וממנה נולדו שני בניו, מנשה ואפרים, אבות לשניים משבטי ישראל.

בראשית

פרק מ"א פסוק 45 ויקרא פרעה שם-יוסף צפנת פענח ויתן-לו את-אסנת
בת-פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על-ארץ מצרים

פרק מ"א פסוק 50 וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר
ילדה-לו אסנת בת-פוטי פרע כהן און

פרק מ"ו פסוק 20 ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה-לו אסנת
בת-פוטי פרע כהן אן את-מנשה ואת-אפרים
--------------------------------------------------------------------------
משה נשא שתי נשים נוכריות

הראשונה היא ציפורה, בתו המדיינית של יתרו. האישה השנייה הייתה
כושית.

שמות

פרק ב' פסוק 21 ויואל משה לשבת את-האיש ויתן את-צפרה בתו למשה


פרק ד' פסוק 25 ותקח צפרה צר ותכרת את-ערלת בנה ותגע לרגליו
ותאמר כי חתן-דמים אתה לי

פרק י"ח פסוק 2 ויקח יתרו חתן משה את-צפרה אשת משה אחר שלוחיה


במדבר

פרק י"ב פסוק 1 ותדבר מרים ואהרן במשה על-אדות האשה הכשית אשר
לקח כי-אשה כשית לקח
------------------------------------------
שמשון נשא אישה פלישתית

שופטים

פרק י"ג פסוק 24 ותלד האשה בן ותקרא את-שמו שמשון ויגדל הנער
ויברכהו יהוה

פרק י"ד פסוק 1 וירד שמשון תמנתה וירא אשה בתמנתה מבנות פלשתים


פרק י"ד פסוק 3 ויאמר לו אביו ואמו האין בבנות אחיך ובכל-עמי
אשה כי-אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים ויאמר שמשון אל-אביו
אותה קח-לי כי-היא ישרה בעיני

פרק י"ד פסוק 5 וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה ויבאו עד-כרמי
תמנתה והנה כפיר אריות שאג לקראתו

פרק י"ד פסוק 7 וירד וידבר לאשה ותישר בעיני שמשון

פרק י"ד פסוק 10 וירד אביהו אל-האשה ויעש שם שמשון משתה כי כן
יעשו הבחורים

פרק י"ד פסוק 12 ויאמר להם שמשון אחודה-נא לכם חידה אם-הגד
תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה ומצאתם ונתתי לכם שלשים סדינים
ושלשים חלפת בגדים

פרק י"ד פסוק 15 ויהי ביום השביעי ויאמרו לאשת-שמשון פתי
את-אישך ויגד-לנו את-החידה פן-נשרף אותך ואת-בית אביך באש
הלירשנו קראתם לנו הלא

פרק י"ד פסוק 16 ותבך אשת שמשון עליו ותאמר רק-שנאתני ולא
אהבתני החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדתה ויאמר לה הנה לאבי
ולאמי לא הגדתי ולך אגיד

פרק י"ד פסוק 20 ותהי אשת שמשון למרעהו אשר רעה לו

פרק ט"ו פסוק 1 ויהי מימים בימי קציר-חטים ויפקד שמשון את-אשתו
בגדי עזים ויאמר אבאה אל-אשתי החדרה ולא-נתנו אביה לבוא

פרק ט"ו פסוק 3 ויאמר להם שמשון נקיתי הפעם מפלשתים כי-עשה אני
עמם רעה

פרק ט"ו פסוק 4 וילך שמשון וילכד שלש-מאות שועלים ויקח לפדים
ויפן זנב אל-זנב וישם לפיד אחד בין-שני הזנבות בתוך

פרק ט"ו פסוק 6 ויאמרו פלשתים מי עשה זאת ויאמרו שמשון חתן
התמני כי לקח את-אשתו ויתנה למרעהו ויעלו פלשתים וישרפו אותה
ואת-אביה באש
-------------------------------------------------------------
דוד נשא את מעכה, בת מלך גשור

ממנה נולדו לדוד המלך אבשלום ותמר.

שמואל ב

פרק ג' פסוק 3 ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי והשלשי
אבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור

מלכים א

פרק ט"ו פסוק 2 שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת-אבישלום


פרק ט"ו פסוק 10 וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה
בת-אבישלום

פרק ט"ו פסוק 13 וגם את-מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר-עשתה מפלצת
לאשרה ויכרת אסא את-מפלצתה וישרף בנחל קדרון
-----------------------------------
שלמה המלך נשא את בת פרעה, מואביות, עמוניות ובנות עמים
נוספים


מלכים א'

פרק י"א פסוק 1 והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת-בת-פרעה
מואביות עמניות אדמית צדנית חתית

פרק י"א פסוק 4 ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את-לבבו אחרי
אלהים אחרים ולא-היה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו כלבב דויד אביו

פרק י"א פסוק 5 וילך שלמה אחרי עשתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם
שקץ עמנים

פרק י"א פסוק 6 ויעש שלמה הרע בעיני יהוה ולא מלא אחרי יהוה
כדוד אביו

פרק י"א פסוק 7 אז יבנה שלמה במה לכמוש שקץ מואב בהר אשר
על-פני ירושלם ולמלך שקץ בני עמון
------------------------------------------------
בנו של שלמה המלך רחבעם נולד לנעמה העמונית  

מלכים א
פרק י"ד פסוק 21 ורחבעם בן-שלמה מלך ביהודה בן-ארבעים ואחת
שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר-בחר יהוה
לשום את-שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית

דברי הימים ב
פרק י"ב פסוק 13 ויתחזק המלך רחבעם בירושלם וימלך כי
בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם
העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה
העמנית
---------------------------------------------------------------------------------
אחאב נישא לאיזבל הצידונית

מלכים א
פרק ט"ז פסוק 31 ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן-נבט ויקח אשה
את-איזבל בת-אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את-הבעל וישתחו לו
-------------------------------------------------------------------------
עתליה בת איזבל הצידונית נישאת ליהורם מלך יהודה

בנה של עתליה הוא אחזיהו מלך יהודה.

מלכים ב
פרק ח' פסוק 26: "בן עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת
מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת עמרי מלך ישראל"
----------------------------------------------------
רות המואבייה נישאה למחלון ואחר כך לבועז

ילדה את עובד, שהוא אבי ישי אבי דוד. רות המואביה, אם כן, היא
סבתא רבא של דוד המלך.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%AA

http://www.snunit.k12.il/seder/convert/shavuot.html

http://www.beitberl.ac.il/DataPages/DataPagesPreview.asp?ID=4151

http://www.talpiot.macam98.ac.il/edu/rut.html

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/megilot/rut.htm

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/megilot/al-2.htm

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/megilot/ruth1.htm

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=4800

http://www.hofesh.org.il/articles/chagim/shavuot-sarid.html

http://207.232.9.131/moe/hagut/shavuot/rut.htm

http://www.amit.org.il/hagim/shavuot/ruth.htm

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=1495


מגילת רות

מחלון

פרק א' פסוק 2 ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני-בניו
מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי-מואב ויהיו-שם

פרק א' פסוק 5 וימותו גם-שניהם מחלון וכליון ותשאר האשה משני
ילדיה ומאישה

פרק ד' פסוק 10 וגם את-רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה
להקים שם-המת על-נחלתו ולא-יכרת שם-המת מעם אחיו ומשער מקומו
עדים אתם היום

בעז

פרק ד' פסוק 5 ויאמר בעז ביום-קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות
המואביה אשת-המת קניתה להקים שם-המת על-נחלתו

פרק ד' פסוק 9 ויאמר בעז לזקנים וכל-העם עדים אתם היום כי
קניתי את-כל-אשר לאלימלך ואת כל-אשר לכליון ומחלון מיד נעמי

פרק ד' פסוק 13 ויקח בעז את-רות ותהי-לו לאשה ויבא אליה ויתן
יהוה לה הריון ותלד בן

פרק ד' פסוק 21 ושלמון הוליד את-בעז ובעז הוליד את-עובד

=======================================
נישואים של אישה יהודייה לגבר נוכרי

אוריה החתי נישא לבת שבע

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14205&kwd=7535

http://daat.ac.il/daat///kitveyet/betmikra/hasipur.htm

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14049&kwd=7535

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3377726,00.html

יש לזכור שבת שבע, אשתו של אוריה החתי, הופכת עם מותו של אוריה
החתי לאשתו של דוד המלך ולאם בנו שלמה המלך. בנה הראשון, פרי
ניאופה עם דוד המלך, מת כעבור שבעה ימים.
-------------------------------------------------------------------
אסתר המלכה היא יהודייה שנישאה למלך פרס אחשוורוש

עברית

http://pedia.walla.co.il/?w=/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8%5F%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/ofya.htm

http://www.bazz.co.il/cat.phtml?leaf=2581

http://www.kipa.co.il/jew/show.asp?id=1109

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=3287


אנגלית

http://en.wikipedia.org/wiki/Esther


מגילת אסתר

פרק ב' פסוק 7 ויהי אמן את-הדסה היא אסתר בת-דדו כי אין לה אב
ואם והנערה יפת-תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו
לבת

פרק ב' פסוק 8 ויהי בהשמע דבר-המלך ודתו ובהקבץ נערות רבות
אל-שושן הבירה אל-יד הגי ותלקח אסתר אל-בית המלך אל-יד הגי שמר
הנשים

פרק ב' פסוק 10 לא-הגידה אסתר את-עמה ואת-מולדתה כי מרדכי צוה
עליה אשר לא-תגיד

פרק ב' פסוק 11 ובכל-יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית-הנשים
לדעת את-שלום אסתר ומה-יעשה בה

פרק ב' פסוק 15 ובהגיע תר-אסתר בת-אביחיל דד מרדכי אשר לקח-לו
לבת לבוא אל-המלך לא בקשה דבר כי אם את-אשר יאמר הגי סריס-המלך
שמר הנשים ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל-ראיה

פרק ב' פסוק 16 ותלקח אסתר אל-המלך אחשורוש אל-בית מלכותו בחדש
העשירי הוא-חדש טבת בשנת-שבע למלכותו

פרק ב' פסוק 17 ויאהב המלך את-אסתר מכל-הנשים ותשא-חן וחסד
לפניו מכל-הבתולת וישם כתר-מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי

פרק ב' פסוק 18 ויעש המלך משתה גדול לכל-שריו ועבדיו את משתה
אסתר והנחה למדינות עשה ויתן משאת כיד המלך

פרק ב' פסוק 20 אין אסתר מגדת מולדתה ואת-עמה כאשר צוה עליה
מרדכי ואת-מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר היתה באמנה אתו
=========================================
עזרא ונחמיה והניסיון לגרש את הנשים הנוכריות בתקופת בניין
בית שני


עזרא פרק ט'

1 וככלות אלה נגשו אלי השרים לאמר לא-נבדלו העם ישראל והכהנים
והלוים מעמי הארצות כתועבתיהם לכנעני החתי הפרזי היבוסי העמני
המאבי המצרי והאמרי.

2 כי-נשאו מבנתיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות
ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה.  

3 וכשמעי את-הדבר הזה קרעתי את-בגדי ומעילי ואמרטה משער ראשי
וזקני ואשבה משומם.

4 ואלי יאספו כל חרד בדברי אלהי-ישראל על מעל הגולה ואני ישב
משומם עד למנחת הערב.

5 ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקרעי בגדי ומעילי ואכרעה על-ברכי
ואפרשה כפי אל-יהוה אלהי.

6 ואמרה אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עונתינו רבו
למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים.

7 מימי אבתינו אנחנו באשמה גדלה עד היום הזה ובעונתינו נתנו
אנחנו מלכינו כהנינו ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובבזה ובבשת
פנים כהיום הזה.

8 ועתה כמעט-רגע היתה תחנה מאת יהוה אלהינו להשאיר לנו פליטה
ולתת-לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט
בעבדתנו.

9 כי-עבדים אנחנו ובעבדתנו לא עזבנו אלהינו ויט-עלינו חסד לפני
מלכי פרס לתת-לנו מחיה לרומם את-בית אלהינו ולהעמיד את-חרבתיו
ולתת-לנו גדר ביהודה ובירושלם.  

10 ועתה מה-נאמר אלהינו אחרי-זאת כי עזבנו מצותיך.

11 אשר צוית ביד עבדיך הנביאים לאמר הארץ אשר אתם באים לרשתה
ארץ נדה היא בנדת עמי הארצות בתועבתיהם אשר מלאוה מפה אל-פה
בטמאתם.

12 ועתה בנותיכם אל-תתנו לבניהם ובנתיהם אל-תשאו לבניכם
ולא-תדרשו שלמם וטובתם עד-עולם למען תחזקו ואכלתם את-טוב הארץ
והורשתם לבניכם עד-עולם.

13 ואחרי כל-הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדלה כי אתה
אלהינו חשכת למטה מעוננו ונתתה לנו פליטה כזאת.

14 הנשוב להפר מצותיך ולהתחתן בעמי התעבות האלה הלוא תאנף-בנו
עד-כלה לאין שארית ופליטה.

15 יהוה אלהי ישראל צדיק אתה כי-נשארנו פליטה כהיום הזה הננו
לפניך באשמתינו כי אין לעמוד לפניך על-זאת.
--------------------------------------
עזרא פרק י'

1 וכהתפלל עזרא, וכהתודתו, בכה ומתנפל, לפני בית האלהים:
נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאד, אנשים ונשים וילדים--כי-בכו
העם, הרבה-בכה.

2 ויען שכניה בן-יחיאל מבני עולם (עילם), ויאמר לעזרא--אנחנו
מעלנו באלהינו, ונשב נשים נכריות מעמי הארץ; ועתה יש-מקוה
לישראל, על-זאת.  

3 ועתה נכרת-ברית לאלהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם, בעצת
אדני, והחרדים, במצות אלהינו; וכתורה, יעשה.  ד קום כי-עליך
הדבר, ואנחנו עמך:  חזק, ועשה.  

5 ויקם עזרא וישבע את-שרי הכהנים הלוים וכל-ישראל, לעשות כדבר
הזה--וישבעו.  

6 ויקם עזרא, מלפני בית האלהים, וילך, אל-לשכת יהוחנן
בן-אלישיב; וילך שם, לחם לא-אכל ומים לא-שתה--כי מתאבל, על-מעל
הגולה.  

7 ויעבירו קול ביהודה וירושלם, לכל בני הגולה--להקבץ, ירושלם.


8 וכל אשר לא-יבוא לשלשת הימים, כעצת השרים והזקנים--יחרם,
כל-רכושו; והוא יבדל, מקהל הגולה.

9 ויקבצו כל-אנשי-יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים, הוא חדש
התשיעי--בעשרים בחדש; וישבו כל-העם, ברחוב בית האלהים, מרעידים
על-הדבר, ומהגשמים.

10 ויקם עזרא הכהן, ויאמר אלהם, אתם מעלתם, ותשיבו נשים
נכריות--להוסיף, על-אשמת ישראל.  

11 ועתה, תנו תודה ליהוה אלהי-אבתיכם--ועשו רצונו; והבדלו מעמי
הארץ, ומן-הנשים הנכריות.  

12 ויענו כל-הקהל ויאמרו, קול גדול:  כן כדבריך (כדברך) עלינו,
לעשות.  

13 אבל העם רב והעת גשמים, ואין כח לעמוד בחוץ; והמלאכה,
לא-ליום אחד ולא לשנים--כי-הרבינו לפשע, בדבר הזה.  

14 יעמדו-נא שרינו לכל-הקהל וכל אשר בערינו, ההשיב נשים נכריות
יבא לעתים מזמנים, ועמהם זקני-עיר ועיר, ושפטיה:  עד להשיב
חרון אף-אלהינו, ממנו--עד, לדבר הזה.  

15 אך יונתן בן-עשהאל ויחזיה בן-תקוה, עמדו על-זאת; ומשלם
ושבתי הלוי, עזרם.  

16 ויעשו-כן, בני הגולה, ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות
לבית אבתם, וכלם בשמות; וישבו, ביום אחד לחדש העשירי, לדריוש,
הדבר.  

17 ויכלו בכל--אנשים, ההשיבו נשים נכריות:  עד יום אחד, לחדש
הראשון.

18 וימצא מבני הכהנים, אשר השיבו נשים נכריות:  מבני ישוע
בן-יוצדק, ואחיו--מעשיה ואליעזר, ויריב וגדליה.  

19 ויתנו ידם, להוציא נשיהם; ואשמים איל-צאן, על-אשמתם.

20 ומבני אמר, חנני וזבדיה.

21 ומבני, חרם--מעשיה ואליה ושמעיה, ויחיאל ועזיה.  

22 ומבני, פשחור--אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל, יוזבד ואלעשה.

 
23 ומן-הלוים--יוזבד ושמעי, וקליה הוא קליטא, פתחיה יהודה,
ואליעזר.  

24 ומן-המשררים, אלישיב; ומן-השערים, שלם וטלם ואורי.

25 ומישראל--מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה, ומימן ואלעזר,
ומלכיה, ובניה.

26 ומבני, עילם--מתניה זכריה ויחיאל ועבדי, וירמות ואליה.

27 ומבני, זתוא--אליועני אלישיב מתניה וירמות, וזבד ועזיזא.

28 ומבני, בבי--יהוחנן חנניה, זבי עתלי.

29 ומבני, בני--משלם מלוך ועדיה, ישוב ושאל ירמות (ורמות).  

30 ומבני פחת מואב, עדנא וכלל, בניה מעשיה מתניה בצלאל, ובנוי
ומנשה.  

31 ובני, חרם--אליעזר ישיה מלכיה, שמעיה שמעון.  

32 בנימן מלוך, שמריה.

33 מבני, חשם--מתני מתתה זבד אליפלט, ירמי מנשה שמעי.  

34 מבני בני, מעדי עמרם ואואל.  

35 בניה בדיה, כלוהי (כלוהו).  

36 וניה מרמות, אלישיב.  

37 מתניה מתני, ויעשו (ויעשי).  

38 ובני ובנוי, שמעי.  לט ושלמיה ונתן, ועדיה.  

40 מכנדבי ששי, שרי.  מא עזראל ושלמיהו, שמריה.  

42 שלום אמריה, יוסף.

43 מבני, נבו--יעיאל מתתיה זבד זבינא, ידו (ידי) ויואל בניה.


44 כל-אלה, נשאי (נשאו) נשים נכריות; ויש מהם נשים, וישימו
בנים.
----------------------------------------------
נחמיה

פרק י'

29 ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל-הנבדל
מעמי הארצות אל-תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע
מבין.

30 מחזיקים על-אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת
האלהים אשר נתנה ביד משה עבד-האלהים ולשמור ולעשות את-כל-מצות
יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו.

31 ואשר לא-נתן בנתינו לעמי הארץ ואת-בנתיהם לא נקח לבנינו.
-----------------------------------
פרק י"ג

23 גם בימים ההם, ראיתי את-היהודים השיבו נשים אשדודיות
(אשדדיות), עמוניות (עמניות), מואביות.  

24 ובניהם, חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים, לדבר
יהודית--וכלשון, עם ועם.  

25 ואריב עמם ואקללם, ואכה מהם אנשים ואמרטם; ואשביעם באלהים,
אם-תתנו בנתיכם לבניהם, ואם-תשאו מבנתיהם, לבניכם ולכם.  

26 הלוא על-אלה חטא-שלמה מלך ישראל ובגוים הרבים לא-היה מלך
כמהו, ואהוב לאלהיו היה, ויתנהו אלהים, מלך על-כל-ישראל:
גם-אותו החטיאו, הנשים הנכריות.  

27 ולכם הנשמע, לעשת את כל-הרעה הגדולה הזאת--למעל, באלהינו:
להשיב, נשים נכריות.  

28 ומבני יוידע בן-אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלט החרני;
ואבריחהו, מעלי.  

29 זכרה להם, אלהי:  על גאלי הכהנה, וברית הכהנה והלוים.  

30 וטהרתים, מכל-נכר; ואעמידה משמרות לכהנים וללוים, איש
במלאכתו.  

31 ולקרבן העצים בעתים מזמנות, ולבכורים; זכרה-לי אלהי,
לטובה.
=============================================
דעתו של פרופ' דניאל פרידמן

עניין גירוש הנשים הנוכריות בתקופת עזרא קשור לדעת פרידמן
באבדן העצמאות הישראלית בתקופתו. השאלה בתקופת עזרא הייתה
שמירת הזהות היהודית בתנאי אבדן העצמאות המדינית. הוא רצה
להמשיך את קיום העם היהודי באמצעות הדת.

הנשים הנוכריות עלולות היו להטות את ילדיהן ובעליהן מדת זו.
הוא קבע איסור נישואים לנוכריות ושהדת היהודית הולכת עפ"י האם.
במסורת המקראית הילדים נקראים ע"ש האב והאם בדרך כלל אינה
מוזכרת בשושלות יוחסין (פרידמן, 2000, עמ' 384-385).
======================================
המוצא האתני של עם ישראל

עפ"י התנ"ך כולנו צאצאי 12 בני יעקב שהפכו ל-12 השבטים. לדעתו
של יוחנן מופס, אחד מגדולי חוקרי המקרא (מופס 2007, עמ' 48):
"כיום כל החוקרים מניחים כי כמעט כל מוצא אתני מהמזרח הקדום של
האלף השני - כנענע, חבירו, מצרי, מערב שמי, מוסופוטמי, פרוטו
ארמי - השתלב בעם הישראלי החדש."
=========================================
ביבליוגרפיה ווביוגרפיה

מופס י. (2007), אישיותו של אלוהים: תאולוגיה מקראית, אמונה
אנושית ודמות האל
, מכון שלום הרמן, ירושלים.

פרידמן ד. (2000), הרצחת וגם ירשת? משפט, מוסר וחברה בסיפורי
המקרא
, זמורה-ביתן, ת"א.

רות ונשים נוכריות אחרות

http://www.snunit.k12.il/nashim/abrener.htm


נישואים לנשים נוכריות

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8093&kwd=6179


נשים זרות במקרא

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11301


פולמוס הנשים הנוכריות במקרא

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8277&kwd=6222


עזרא ונחמיה וגירוש הנשים הנוכריות

http://www.brainkingdom.com/ans1114.asp

===========================================
מאמרים בסדרה: העולם העתיק

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/latic.htm

=======================================
פרקים בספר: "מהפכות המידע"

http://web.beitberl.ac.il/%7Eamnon.till/linfor.htm

=========================================

הבלוג שלי בתפוז
http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=amnontill

הבלוג שלי בקפה דמרקר
http://cafe.themarker.com/view.php?u=162968

=========================היצירה לעיל הנה בדיונית וכל קשר בינה ובין
המציאות הנו מקרי בהחלט. אין צוות האתר ו/או
הנהלת האתר אחראים לנזק, אבדן, אי נוחות, עגמת
נפש וכיו''ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו
לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו
ביצירות, שהנם באחריות היוצר בלבד.
בבמה מאז 7/6/08 16:48
האתר מכיל תכנים שיתכנו כבלתי הולמים או בלתי חינוכיים לאנשים מסויימים.
אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו.
אחריות זו מוטלת על יוצרי התכנים. הגיל המומלץ לגלישה באתר הינו מעל ל-18.
© כל הזכויות לתוכן עמוד זה שמורות ל
אמנון טיל

© 1998-2022 זכויות שמורות לבמה חדשה